momencik

Regulamin Serwisu

 

Niniejszy regulamin ("Regulamin") wyjaśnia warunki, na jakich wolno Ci korzystać z witryny EasyLike.pl i wszelkich stron internetowych lub usług mobilnych i aplikacji (łącznie "Serwis") oferowanych przez EasyLike.pl. Niniejsza Umowa jest częścią i zawiera w odniesieniu wszystkie Warunki korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu po dacie wejścia w życie będzie oznaczać, że przeczytałeś, zrozumiałeś, zaakceptowałeś i zgodziłeś się przestrzegać niniejszy regulamin wobec siebie i na rzecz każdego Użytkownika, który korzysta z witryny, i oświadczasz, że masz prawo do tego.W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, możemy modyfikować niniejszy regulamin w przyszłości bez uprzedzenia Ciebie, a wszelkie zmiany do niniejszej Umowy będą obowiązywać w momencie umieszczenia na stronie, chyba że późniejsza data jest w inny sposób określona w zmienionej Umowie. Proszę sprawdzać często witrynę w celu sprawdzenia aktualizacji.

PROSIMY OSTROŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ABY ZROZUMIEĆ KAŻDE POSTANOWIENIE.

1.Ogólne

 

Niniejsza Umowa wejdzie w życie przy Twojej pierwszej wizycie na Witrynie i będzie obowiązywać na czas korzystania z Serwisu. Chyba, że Ty i EasyLike.pl uzgodnicie inaczej na piśmie, każde z was może wypowiedzieć niniejszą Umowę według własnego uznania, w dowolnym czasie, bez podania przyczyn, za pisemnym powiadomieniem, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej. W przypadku, gdy Ty lub my poprawnie rozwiążemy niniejszą Umowę, prawo do korzystania z Serwisu zostaje automatycznie cofnięte, a my zamkniemy Twoje konto.

Nie ograniczając innych środków zaradczych, EasyLike.pl może czasowo zawiesić, na czas nieokreślony lub na stałe wycofać dostęp do Witryny i odmówić udzielania wszystkich usług witryny względem Ciebie, jeśli: (a) naruszysz wszelkie warunki niniejszej Umowy lub innych Regulaminu; (B) będziemy podejrzewać, lub staniemy się świadomi, że podałeś fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje; lub (c) uważamy, według naszego uznania, że Twoje działania mogą pociągnąć do odpowiedzialności prawnej Ciebie, naszych członków lub EasyLike.pl lub nasze Podmioty Powiązane; mogą być sprzeczne z interesem strony lub społeczności użytkowników; lub mogą obejmować nielegalną działalność. Gdy konto zostanie zawieszone lub zamknięte, nie możesz korzystać z Serwisu w ramach tego samego konta lub innego konta lub zarejestrować ponownie pod nowym kontem, bez uprzedniej pisemnej zgody EasyLike.pl.

Z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, powiadomimy Cię, jeśli będziemy zmuszeni zawiesić lub zamknąć konto, chyba że wierzymy, według własnego osądu, że powiadomienie może spowodować szkodę.

Gdy konto jest zamknięte z jakiegokolwiek powodu, nie będziesz już mieć dostępu do danych, wiadomości, plików i innych materiałów, które można przechowywać w Serwisie. Jeśli to możliwe, EasyLike.pl zachowa te informacje wraz z wszystkimi Twoimi poprzednimi postami i komentarzami.

2. Serwis EasyLike

Serwis EasyLike jest serwisem Usługowym. Oznacz to iż świadczymy usługi na rzecz naszych klientów (Zarejestrowanych Użytkowników) w ich imieniu.

Usługi polegają na automatycznym publikowaniu postów, komentarzy, polubień (Like), dołączaniu do grup w serwisie społecznościowym Facebook w imieniu użytkowników serwisu. W momencie rejestracji, użytkownik generuje unikalny klucz (Token) dzięki któremu możemy wykonać w/w usługi.

Nasz serwis nie zbiera oraz nie przechowuje haseł, nazw użytkowników oraz adresów e-mail podanych przez użytkownika w momencie generowania tokenu.

Easylike.pl może w każdej chwili zmienić, zawiesić lub przerwać świadczenie usług, w tym dostępność dowolnej funkcji, bazy danych lub treści. EasyLike.pl może nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp użytkowników do części lub wszystkich usług.


3. Użytkownicy

 • Użytkownik zaświadcza firmie EasyLike.pl, że Użytkownik jest osobą fizyczną (tj. Nie jest korporacją), użytkownik ma co najmniej 15 lat.

 • Użytkownik zaświadcza, że ​​jest prawnie upoważniony do korzystania z usługi i bierze pełną odpowiedzialność za wybór i korzystanie z usługi. Niniejsza umowa jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwe działanie sprzętu potrzebnego do korzystania z serwisu, min. komputera,modemów, łącza internetowego oraz innych sprzętów umożliwiających korzystanie z usług.

 • Użytkownik nie może oraz nie może zezwolić nikomu na, bezpośredni lub pośredni dostęp do kodu źródłowego strony.

 • Użytkownik może posiadać tylko 1 (jedno) konto w serwisie. Zabronionym jest zakładanie kilku kont na jednego użytkownika

 • Użytkownik nie może „wynajmować”, dzierżawić świadczonych usług oraz pobierać opłat za umożliwienie korzystania z serwisu od kogokolwiek.

 • Użytkownik nie może publikować za pomocą serwisu, treści powszechnie uważanych za obraźliwe, treści rasistowskich, nawołujących do przemocy bądź nienawiści treści mających na celu zdyskredytowanie osób prywatnych bądź firm. To użytkownik bierze całą odpowiedzialność prawną za publikowane treści przy pomocy serwisu.

 • Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które mogą wywołać nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę serwisu lub systemów sieci EasyLike.pl.

 • Użytkownik nie może przenosić, przypisywać lub przekazywać swojego osobistego konta w ramach niniejszej Umowy nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody EasyLike.pl, a każda próba dokonania tego będzie nieważna. Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń, niniejsza Umowa będzie obowiązywać na rzecz następców i dozwolonych stron.

   

4. Subskrypcje - konta Premium

Serwis EasyLike.pl jest darmowy i korzystanie z niego jest bezpłatne. Jednakże posiadanie konta darmowego ogranicza się do limitu publikacji postów ,komentarzy, polubień. Poza tym konto darmowe posiada wszystkie funkcje dokładnie takie same jak konta płatne za wyjątkiem funkcji facebook monitor. W serwisie dostępnych jest kilka planów członkowskich. Użytkownik, by móc korzystać z planów premium musi wykupić subskrypcję dla danego planu. 

Serwis EasyLike.pl nie obsługuje bezpośrednio płatności kartami płatniczymi zatem nie zbiera oraz nie przechowuje danych kart. Wszelkie płatności dokonywane są przy użyciu firm trzecich - zajmujących się obsługą płatności w sieci. W serwisie można dokonać płatności za pośrednictwem firmy PayPal, DotPay lub dokonać transferu na konto EasyLike.pl

Subskrypcja zostaje zakupiona na dany okres i w trakcie jej trwania użytkownik ma dostęp do funkcji zawartych w opisie danego planu Premium. Użytkownik zostanie poinformowany poprzez powiadomienie w swoim panelu użytkownika, o wygasającej subskrybcji 5 dni przed jej wygaśnięciem.

5. Subskrypcje - konto Dla Firm

Konto dla Firm pozwala na publikowanie postów, komentarzy, polubień oraz dołącznie do grup bez żadnych limitów.

Oprócz standardowych opcji (dostępnych w pozostałych planach subskrypcji) otrzymasz:

 • Prywatny serwer - Twoje dotychczasowe konto w serwisie Easylike.pl, zostanie przeniesione na prywatny serwer w przeciągu 48 godzin. Zazwyczaj trwa to znacznie krócej. W trakcie przenoszenia Twojego konta, żadne z Twoich zaplanowanych działań nie zostanie przerwane. Twój prywatny serwer będzie posiadał minimum 5 GB przestrzeni - przestrzeń ta może zostać zwiększona za dodatkową opłatą. Prywatny serwer zostanie umieszczony na sub-domenie serwisu EasyLike przypisanej do Użytkownika.

 • Prywatne adresy email - na żądanie użytkownika zostaną utworzone konta e-mail w celu łatwego oraz sprawnego zarządzania kampaniami marketingowymi. Adresy e-mail są przypisane do sub-domen serwisu EasyLike. W cenie wliczonych jest maksymalnie 10 adresów e-mail, większa ilość jest dostępna za dodatkową opłatą.

 • Prywatne adresy PROXY - Do każdego konta dla firm, automatycznie zostanie przypisanych minimum 10 prywatnych adresów proxy,  większa ilość adresów proxy będzie dostępna za dodatkową opłatą. 

 • Wsparcie VIP - W odróżnieniu do standardowych kont premium gdzie czas odpowiedzi na pytanie wynosi do 24 godzin, w przypadku konta dla firm jesteśmy dostępni 24/7 a czas oczekiwania na odpowiedź to maksymalnie 2 godziny. 

6. Anulowanie Subskrypcji

Serwis EasyLike nie refunduje środków przeznaczonych na zakup subskrypcji. Użytkownik posiada dostęp do wszystkich dostępnych funkcji w planie darmowym, więc tym samym ma możliwość sprawdzenia oraz przetestowania usług przed ich zakupem.

Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje kiedy serwis nie działa w pełni przez okres co najmniej 5 dni roboczych. Wówczas zostaną zwrócone środki za okres kiedy serwis był niedostępny. 


7.Komunikacja od EasyLike.pl do Ciebie

Odwiedzenie Witryny oznacza potwierdzenie tego, że jesteś w stanie elektronicznie otrzymać, pobrać i wydrukować niniejszy regulamin. Jeśli nie wskażesz inaczej na piśmie do obsługi klienta, EasyLike.pl będzie z Tobą komunikować poprzez e-mail lub przez umieszczanie informacji na Stronie. Gdy EasyLike.pl wyśle wiadomość na adres e-mail, który podałeś EasyLike.pl na Stronie lub gdy EasyLike.pl opublikuje informację na Stronie, jest ona uważana za dostarczoną i przeczytaną. Twój adres e-mail w Serwisie musi być aktualny, i trzeba regularnie sprawdzać strony w poszukiwaniu aktualizacji. Bez ograniczenia innych praw EasyLike.pl wynikających z niniejszej Umowy, jeśli nie uda się uzyskać odpowiedzi na wiadomości e-mail od EasyLike.pl dotyczącą naruszenia, sporu lub reklamacji w ciągu dwóch dni roboczych, EasyLike.pl ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia, wedle naszego własnego uznania, konta.

 

8.Komunikacja od Ciebie do EasyLike.pl

Wszystkie zawiadomienia do EasyLike.pl lub Podmiotów Stowarzyszonych mające na celu

wywołanie skutków prawnych muszą być na piśmie i dostarczone albo (i) osobiście; (Ii) przez środek świadczący potwierdzenie odbioru, na adres podany w pkt xxx; lub (iii) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej za pomocą https://EasyLike.pl/kontakt. Wszystkie takie

ogłoszenia są uważane za efektywne z chwilą udokumentowania otrzymania przez EasyLike.pl.

EasyLike.pl nie będzie akceptować jakichkolwiek dokumentów prawnych przez e-mail lub pocztę;

wszystkie takie dokumenty powinny zostać dostarczone do EasyLike.pl osobiście lub uprawnioną

prawnie osobę.

Strony niniejszej Umowy nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku na podstawie niniejszej Umowy z powodu zakłóceń pracy, wypadków, pożarów, powodzi, awarii telekomunikacyjnych lub internetowych, strajków, wojny, zamieszek, buntów, blokad, aktów rządowych, pozarządowych i wymagań przepisów lub ograniczeń nałożonych przez prawo, lub jakichkolwiek innych podobnych warunkach poza zwykłą kontrolą strony. Czas na wykonanie obowiązków takiej osoby zostanie przedłużony o okres takiego opóźnienia, ale w żadnym wypadku nie dłuższy niż 60 dni.

Umowa ta zawiera zrzeczenie się praw do powództwa grupowego.


  9. Dane Firmy

Easylike.pl

Rafał Kwartnik

14 Digby Street

Kettring

NN16 8XW

United Kingdom

Nr. działalności: UTR 4873398517

tel. 0044 01536660806